การสมัครเข้าเรียน

หากท่านผู้ปกครอง มีความสนใจให้บุตรหลานของท่าน เข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายธุรการของโรงเรียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-525-1302 และท่านสามารถทำการนัดหมายเวลาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน (ในช่วงเวลาเรียนปกติ ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 14:30)

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน มีดังต่อไปนี้:

 1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียน ดังต่อไปนี้:
  Student Application Form
  – ELW Testing Application for G1-G3
  – ELW Testing Application for G4-G6
  – ELW Testing Application for G7-G12
 2. จัดเตรียมเอกสารการสมัครเข้าเรียน ตามรายการที่กำหนดในไฟล์นี้:
  Student Documentation Check List
 3. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารการสมัครเรียนให้กับทางโรงเรียน ได้ที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน หรือทางโทรสาร (แฟกซ์) ที่หมายเลข 02-968-4871 (หรือทางอีเมล ที่ info@gesthailand.com)
 4. นัดหมายวันและเวลาสำหรับการทดสอบระดับความเข้าใจและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานของท่าน
 5. หลังจากที่คุณครูผู้ทำการทดสอบแจ้งผลการทดสอบ ท่านและบุตรหลานของท่าน มาพบเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน เพื่อแจ้งสถานะและรายละเอียดในการเข้าเรียน

 

ขั้นตอนการชำระเงินให้กับทางโรงเรียน

ทางโรงเรียน รับชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ทางบัญชีธนาคาร ของธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 140-0-898886 สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา โดยชำระได้ทั้งโดยการฝาก หรือการโอนเข้าบัญชี หรือโดยเช็คสั่งจ่าย และขอความกรุณา ให้ท่านผู้ปกครอง ส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้กับทางโรงเรียน ได้ที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน หรือทางโทรสาร (แฟกซ์) ที่หมายเลข 02-968-4871 (หรือทางอีเมล ที่ info@gesthailand.com) โดยขอให้ระบุชื่อและชั้นเรียนของนักเรียนด้วย

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey