Content Area Support (CAS)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

นักเรียนที่ได้รับเลือกเรียนจะถูกคัดเลือกโดยการแนะนำโดยครูประจำชั้นในการรับการเรียนเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะบังคับให้เรียนในโปรแกรมนี้โดยวัดจากผลการเรียนของนักเรียน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
นักเรียนจะต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ (4 วัน วันละ 30 นาที) กับครูประจำชั้นและกลุ่มเพื่อนนักเรียน (ไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม) ในห้องเรียนเดียวกัน

เป้าหมายของโปรแกรมคือการช่วยสนับสนุนนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนของนักเรียนในวิชาเหล่านั้น นักเรียนที่มีความคืบหน้าในชั้นเรียนจะสามารถออกจากโปรแกรมได้ในช่วง กลางเทอมและปลายเทอม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

นักเรียนที่ได้รับเลือกเรียนจะถูกคัดโดยอ้างอิงจากผลคะแนนกลางเทอมและปลายเทอม ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากมีคะแนน 59% หรือต่ำกว่าในรายวิชาดังกล่าวจะทำให้นักเรียนต้องเข้าเรียนโปรแกรม CAS ทางโรงเรียนจะบังคับให้เรียนในโปรแกรมนี้โดยวัดจากผลการเรียนของนักเรียน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) นักเรียนจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์เรียนในเนื้อหาของรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กับเพื่อนๆ ระดับใกล้เคียงกัน

เป้าหมายของโปรแกรมคือการช่วยสนับสนุนนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนของนักเรียนในวิชาเหล่านั้น นักเรียนที่มีผลการเรียน 60% หรือมากกว่าอ้างอิงจากผลการเรียนกลางเทอมหรือปลายเทอม จะสามารถผ่านโปรแกรม CAS ได้

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey