คณะผู้บริหาร

Ges International School Nonthaburi
อ. สหัส (ปีเตอร์) เอกตระกูล (ผู้ก่อตั้ง)
ผู้ก่อตั้ง

อ.สหัส เอกตระกูล เป็นนักธุรกิจที่เป็นที่รู้จักและยอมรับนับถือ ในบรรดาผู้นำคริสตชนชาวไทย ผู้มีเครือข่ายธุรกิจอันกว้างขวาง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และในต่างประเทศ โดยกิจการของบริษัทสปาร์ค

โกลบอล ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬายี่ห้อ Spalding ในประเทศไทย
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นิยมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ (อย่างต่อเนื่อง/ตลอดชีวิต) อ.สหัส สามารถสนทนา ได้ 4 ภาษา ได้อย่างคล่องแคล่ว และได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาแบบคริสเตียน และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Ges School International School Nonthaburi
อ. สุรางค์ (ซู) เอกตระกูล
ผู้ก่อตั้ง

อ.สุรางค์ เอกตระกูล เป็นนักการศึกษาผู้มีความมุ่งมั่น และเป็นที่รู้จักในความสามารถของท่าน ในการสร้างเครือข่ายอันเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมงาน ให้แต่ละคนได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตน วิสัยทัศน์ของท่าน ในการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งได้เป็นโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาในปัจจุบัน ได้เริ่มต้นขึ้น นับตั้งแต่วันที่ท่าน(ได้รับพรจากพระเจ้าเข้าเป็นชาวคริสต์) โดยผู้สอนศาสนาที่ได้สอนภาษาอังกฤษให้แก่ท่าน

ด้วยความมีจริยธรรมและความเป็นเจ้าของกิจการ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน อย่างไม่ลดละ ท่านมักจะใช้เวลากับการพูดคุยงาน และ/หรือ แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ หรือในการประชุม เป็นประจำอยู่เสมอ ท่านอ.สุรางค์ ได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ในสองสาขาวิชา ได้แก่ พระคัมภีร์ศึกษา (ไบเบิ้ล) และ การศึกษาระดับปฐมวัย

คุณครูจันทร์วิมล (เอสเตอร์) เอกตระกูล

คุณครูเอสเตอร์ เป็นผู้บริหารหลักสูตรการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อโรงเรียนสาธิตวิทยาของคุณครูเอสเตอร์ (เธอเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลลูกหมี และสถานที่ของโรงเรียน เป็นเสมือนบ้านของเธอ) และความสามารถในการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว เธอจึงเป็นกำลังสำคัญของโรงเรียน ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างทางโรงเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง

ก่อนหน้าที่คุณครูเอสเตอร์จะมาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เธอได้เป็นคุณครูชั้นประถมศึกษา 3 (เกรด 3) ที่โรงเรียนนานาชาติคุนหมิง ประเทศจีน เป็นเวลาสองปี ในด้านการศึกษา คุณครูเอสเตอร์ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาการศึกษาระดับประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยลิเบอร์ตี้ สหรัฐอเมริกา และกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณครูแองเจล่า (แองจี้) เอกตระกูล

คุณครูแองจี้ ผู้เป็น “ฝรั่งผู้เชี่ยวชาญ” ของครอบครัวเอกตระกูล เป็นผู้นำและที่ปรึกษาของคณะครูชาวต่างประเทศ ให้พวกเขาสามารถทำการสอนในระบบการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยดี เธอมีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างประเทศไทย และ อเมริกาเหนือ อย่างลึกซึ้ง นับตั้งแต่วันที่เธอเข้ามาเป็นอาสาสมัครของโรงเรียน เมื่อปี 2006 และนอกจากการบริหารจัดการและดูแลบุคลาครและอาสาสมัคร คุณครูแองจี้ ก็เป็นผู้จัดการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านวิชาการ และความมีระเบียบวินัย ก่อนที่คุณครูแองจี้จะมาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เธอเคยเป็นผู้บริหารสำนักงานของ Light Ministries ซึ่งได้ช่วยเหลือทางโรงเรียนในการหาคุณครูใหม่ ในด้านการศึกษา คุณครูแองจี้ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาการศาสนา และชั้นปริญญาโท สาขาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยลิเบอร์ตี้ สหรัฐอเมริกา และกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาการศึกษาพิเศษ

คุณอาทิตย์ (โซโลมอน) เอกตระกูล

คุณโซโลมอน เป็นผู้บริหารจัดการทั่วไปของโรงเรียน ทั้งในการดูแลสถานที่และวัตถุสิ่งของของโรงเรียน การบริหารธุรกิจและการดำเนินกิจการของโรงเรียน และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อการสรรหานักเรียนและครูเป็นการเพิ่มเติม ก่อนที่คุณโซโลมอนจะมาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เขาได้อาศัยอยู่ และได้เดินทางไปในหลายพื้นที่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นเวลาเกือบสิบปี เพื่อทำการสรรหาคุณครูชาวต่างประเทศ ให้กับทางโรงเรียน นอกจากนี้ ความสามารถในการสนทนาในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเขา ทำให้การทำงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น คุณโซโลมอน จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์) และชั้นปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยลิเบอร์ตี้ สหรัฐอเมริกา

James Cote (Mr. James)
Assistant Administrator
Kru Nee
Office Manager
Kru Nuch
Thai Staff Manager

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey