ทำไมถึงต้องส่งลูกเรียนโรงเรียนคริสเตียน ?

เพราะโรงเรียนคือบ้านหลังที่สอง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยขัดเกลาและอบรมบุตรหลานของคุณให้เป็นคนดีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ในประเทศไทยมีโรงเรียนคริสเตียนคุณภาพดีหลายแห่ง ที่พร้อมสอนบุตรหลานของคุณให้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ โรงเรียนคริสเตียนไม่ได้เพียงแค่สอนนักเรียนให้เป็นคนเก่ง แต่ยังปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามตามหลักคำสอนของพระเจ้าอีกด้วย

ต้นแบบของความเก่งและการประพฤติที่ดีงาม

เมื่อเลิกเรียนคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดคุยและทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะมีทัศนคติในแง่ลบ เนื่องจากครูทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เพราะนอกจากความรู้ด้านวิชาการที่พร้อมถ่ายทอดแก่ศิษย์ คุณครูที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระเจ้านั้นยังมีทั้งความรักและความเมตตา สามารถนำทางศิษย์ทุกคนให้ก้าวเดินไปตามหลักธรรมและคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าได้อีกด้วย การศึกษาที่โรงเรียนคริสเตียนจะช่วยพัฒนาบุตรหลานของคุณทั้งในเรื่องวิชาการและการประพฤติตนที่ดีงาม อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการสวดมนต์และการศึกษาพระคัมภีร์ที่ทางโรงเรียนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ มีคุณธรรมในจิตใจ และยังช่วยฝึกฝนระเบียบวินัยและสมาธิอีกด้วย

ความแตกต่างคือความสวยงาม

สังคมในโรงเรียนคริสเตียนคือสังคมที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา

บุตรหลานของคุณจะเติบโตด้วยความคิดที่เปิดกว้าง สามารถเข้ากับผู้คนได้หลากหลาย และรู้จักการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น  เนื่องจากโรงเรียนคริสเตียนมีสภาพแวดล้อมที่ผู้คนล้วนมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต คนส่วนใหญ่จึงมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี รู้จักเข้าใจผู้อื่นและไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน หากคุณพ่อคุณแม่กำลังเป็นห่วงบุตรหลานในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการเข้าสังคมในโลกของความเป็นจริง โรงเรียนคริสเตียนจึงเป็นคำตอบที่ดี เพราะสังคมในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม จะทำให้นักเรียนรู้จักยอมรับคนอื่นและเข้ากับผู้คนได้ทุกแบบ นอกจากนี้โรงเรียนคริสเตียนยังส่งเสริมการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีหรือกีฬา ทำให้บุตรหลานของคุณไม่ได้เรียนแค่ในตำราเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเรียนรู้ทักษะเสริมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองและหัดปรับตัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมเหล่านี้นอกจากช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังช่วยให้เด็ก ๆ ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

ผลพลอยได้ด้านภาษาและการสื่อสาร

การอยู่ในสังคมที่มีผู้คนจากหลายชาติทำให้เด็ก ๆ ต้องฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขาเองในอนาคต เมื่อประกอบกับช่วงเวลาที่ประชาคมอาเซียนมีความแข็งแกร่งขึ้นและชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกปัจจุบัน ภาษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงานในอนาคต หรือการดำเนินชีวิต โรงเรียนคริสเตียนเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เข้มข้น ทำให้เด็กนักเรียนสามารถพูดคุยสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคริสเตียนในประเทศไทยสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศได้โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา และโดดเด่นอย่างยิ่งเมื่อต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องเข้มงวด โรงเรียนคริสเตียนให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงโดยครู พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงบุคลากรทุกคน กฎระเบียบต่าง ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนคริสเตียนที่มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้การศึกษาบุตรหลานของคุณทั้งด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างอนาคตของชาติให้เป็นคนดีและคนเก่ง  บุตรหลานของคุณจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรคุณภาพที่ไม่ได้สอนแค่ในตำราเรียน แต่จะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาที่สามารถให้คำปรึกษากับเด็ก ๆ ได้ เพราะสาธิตคริสเตียนวิทยาไม่ได้เป็นแค่โรงเรียน แต่เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นชุมชนของนักการศึกษาที่จะช่วยสอนนักเรียนให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและจิตวิญญาณ ในเรื่องของภาษา เราให้ความสำคัญกับการสอนภาษาอังกฤษโดยเลือกครูเจ้าของภาษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา อีกทั้งยังส่งเสริมการสอนภาษาจีนที่เริ่มมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน เราส่งเสริมการทำกิจกรรม โดยมีสโมสรสำหรับการทำกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าร่วมได้ตลอดทั้งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือกีฬา นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนอกห้องเรียนและเติบโตอย่างมีคุณภาพท่ามกลางสังคมที่อบอุ่นเหมือนครอบครัวใหญ่ บุตรหลานของคุณจะได้ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่แตกต่างโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจิตใจ การสวดมนต์ทุกเช้าก็ทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงคุณธรรมในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียนได้ที่ https://www.gesthailand.com/th/

โรงเรียนคริสเตียนไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนที่เข้มข้น แต่ยังปลูกฝังคุณธรรม ความคิด และจิตวิญญาณที่ดีให้กับบุตรหลานของคุณ พวกเขาจะรายล้อมไปด้วยคนจิตใจดีซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อสภาพจิตใจของพวกเขาให้มีความพร้อม มีความสุขกับการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนคริสเตียนยังมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบของนักเรียนในการสอบแข่งขัน การทำงาน การสื่อสารและการใช้ชีวิตในสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นอีกด้วย

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey