รูปแบบการศึกษา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนองต่อหลักปรัชญาของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา: “ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางภาษา”  โปรแกรมการเรียนรู้แบบนานาชาติของเรา ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นอิสระและการคิดเชิงวิพากษ์ให้กับนักเรียนของเรา และส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้เป็นเจ้าของประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ รูปแบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จะสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านผู้ปกครอง ว่าบุตรหลาน จะได้รับการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยไม่ทอดทิ้งการพัฒนาทักษะภาษาไทยและความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยมีรูปแบบดังนี้:

หลักสูตรนี้ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey