วิชาเลือกและวิชาพิเศษ

ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวิชาหลัก เราก็ยังคงเชื่อมั่นในการให้การศึกษาอย่างรอบด้านแก่ทั้งตัวตนของนักเรียน ดังนั้น เราจึงจัดให้มีวิชาเลือกและวิชาพิเศษที่หลากหลาย ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อสร้างทักษะและความรู้อย่างกว้างขวางให้กับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการบูรณาการและสังเคราะห์ความรู้และข้อมูลจากสาขาวิชาต่างๆ โดยในระดับชั้นอนุบาล ประกอบด้วย วิชาศิลปะ วิชาดนตรี และ วิชาพลศึกษา ซึ่งได้บูรณาการเข้าในแผนการเรียนรู้เป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษา เราจัดให้มีคาบเรียน วิชาศิลปะ วิชาดนตรี วิชาพลศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 คาบ และในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนให้นักเรียนเลือกวิชาเลือกที่นักเรียนต้องการเรียน ในหมวดหมู่วิชาที่หลากหลาย ได้แก่ วิชาพลศึกษา (ตามชนิดกีฬา) วิชาภาษาต่างประเทศ (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) วิชาศิลปะระดับทักษะขั้นกลาง (ม.ต้น) และขั้นสูง (ม.ปลาย) และวิชาดนตรีและการแสดง

วิชาพลศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน จะมีคาบเรียนวิชาพลศึกษา อย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งคาบ และวิชาสุขศึกษาและโภชนาการ ในชั้นประถมศึกษา 6 (เกรด 6) และ มัธยมศึกษา 2 (เกรด 8) นอกจากนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (เกรด 7 ถึง 12) สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในหมวดวิชาพลศึกษา ตามชนิดของกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล มวย เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนที่สนใจในแต่ละปีการศึกษา) และในแต่ละปีการศึกษา จะมีการจัดกิจกรรมวันเล่นกีฬาและวันเล่นกิจกรรมกลางแจ้งประจำปี

วิชาดนตรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษา (เกรด 1 ถึง 6) มีคาบเรียนวิชาดนตรี ซึ่งทำการแนะนำประสบการณ์การร้องเพลง และการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ สัปดาห์ละหนึ่งคาบ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (เกรด 7 ถึง 12) สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกดนตรี ตามชนิดของเครื่องดนตรี เช่น การขับร้อง (Choir) เครื่องตี (Chimes) คีย์บอร์ด (Keyboards) รวมถึงวิชาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน (Music Fundamentals) เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย (เกรด 10 ถึง 12) ยังสามารถเข้าร่วมวงดนตรีเพื่อการนมัสการของทางโรงเรียน ซึ่งจะทำการ
แสดงดนตรีเพื่อนำการนมัสการพระเจ้า ในคาบเรียนวิชาจริยธรรม (Chapel) ของนักเรียนรุ่นน้อง และในทุกภาคเรียน จะมีการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานศิลปะ ก่อนถึงช่วงสอบปลายภาคเรียน และการแสดงบนเวทีในงานคริสต์มาส

วิชาศิลปะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา (เกรด 1 ถึง 6) มีคาบเรียนวิชาศิลปะ ซึ่งทำการสอนหลักการและทักษะศิลปะ ด้วยกิจกรรมการสร้างผลงานศิลปะสำหรับเด็ก สัปดาห์ละหนึ่งคาบ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 7 ถึง 9) และตอนปลาย (เกรด 10 ถึง 12) สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกศิลปะ ระดับทักษะขั้นกลาง (Intermediate Art) และระดับทักษะขั้นสูง (Advanced Art) ได้ ตามลำดับชั้นเรียน ซึ่งจะมีกิจกรรมการสร้างผลงานศิลปะที่หลากหลายขึ้น เช่นการวาดภาพ (drawing vs. painting) การปั้น (ceramics) เป็นต้น และก่อนถึงช่วงสอบปลายภาคเรียน จะมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียน พร้อบกับการแสดงของวิชาดนตรี

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey