หลักวิชาการของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ทำการสอนหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง มัธยมศึกษา 6 (เกรด 12) การศึกษาสองภาษาของเรา มีหลักการ คือ เมื่อนักเรียนได้เรียนในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ทั้งสองภาษา นักเรียนจะสามารถสร้างความคิดของตนได้ในทั้งสองภาษา แทนที่จะต้องทำการแปลความคิดของตน จากภาษาหนึ่ง ไปสู่อีกภาษาหนึ่ง ดังนั้น เราจึงตั้งจุดมุ่งหมาย ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ไปพร้อมกับการสร้างทักษะความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนของเรา นอกจากนี้ เรายังเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน ระหว่าง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และความเอาใจใส่ต่อนักเรียนของคุณครู เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการของนักเรียน ตลอดช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศของการดูแลและการเรียนรู้ ที่จะฝึกให้นักเรียนของเราได้เติบโต ทั้งในทางวิชาความรู้ ทางทักษะสังคม และทางจิตวิญญาณ

รูปแบบการศึกษานานาชาติ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนองต่อหลักปรัชญาของโรงเรียนนานาชาติ สาธิตคริสเตียนวิทยา: “ไฝ่เรียน ไฝ่รู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางภาษา” โปรแกรมการเรียนรู้แบบนานาชาต์ของเรา ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นอิสระและการคิดเชิงวิพากษ์ให้กับนักเรียนของเรา และส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้เป็นเจ้าของประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ รูปแบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จะสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านผู้ปกครอง ว่าบุตรหลาน จะได้รับการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยไม่ทอดทิ้งการพัฒนาทักษะภาษาไทยและความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยมีรูปแบบดังนี้:

Read More

การให้การสนับสนุนแก่นักเรียนนานาชาติ

เราเข้าใจดีว่า นักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนกับเรา จากช่วงชั้นเรียนต่างๆ ด้วยประสบการณ์และพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจจะไม่ได้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใกล้เคียงกันกับเพื่อนในชั้นเรียน ดังนั้น เราจึงจัดให้มีวิชาเรียนเสริมหลักสูตร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนของเราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน ให้ถึงระดับที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาในห้องเรียนของวิชาหลักได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนใหม่ หรือนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน สามารถตามชั้นเรียนได้ทันอีกครั้ง

Read More

วิชาเลือกและวิชาพิเศษ

ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวิชาหลัก เราก็ยังคงเชื่อมั่นในการให้การศึกษาอย่างรอบด้านแก่นักเรียน

Read More

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ

ครูของเราสอนหลักสูตรเดียวกับที่สหรัฐอเมริกา และพวกเราก็นำมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและหลักสูตรของประเทศไทยเพื่อนักเรียน

Read More

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey