หลักสูตรของโรงเรียน

ระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา แผนกอนุบาล จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้น ตามลำดับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งในและนอกห้องเรียน (สนามเด็กเล่น) โดยระดับชั้นอนุบาล 1 (K1) จะเน้นการวางรากฐานของความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยการสร้างความใกล้ชิดต่อภาษาอังกฤษด้วยสภาพแวดล้อม ระดับชั้นอนุบาล 2 (K2) จะเน้นการสอนหลักการออกเสียงโดยอักษร (Phonics) ของภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือ Story Town Pre-K โดย Houghton Miflin Harcourt และระดับชั้นอนุบาล 3 (K3) จะเน้นการเสริมสร้างทักษะการรับรู้และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับการเรียนในชั้นประถมศึกษา โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือ Journeys K โดย Houghton Miflin Harcourt

ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรชั้นประถมศึกษา (เกรด 1 ถึง 5) ของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำการสอนในภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา (ไทย) ซึ่งทำการสอนในภาษาไทย และวิชาทั่วไปอื่นๆ ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิชาภูมิศาสตร์ วิชาพละศึกษา วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาดนตรี และวิชาจริยธรรม โดยวิชาต่างๆ ที่ทำการสอนในภาษาอังกฤษ ใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียนจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ English Journeys โดย Houghton Miflin Harcourt, My Math โดย McGraw-Hill และ Science Fusion โดย Houghton Miflin Harcourt.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 6 ถึง 8) ของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก ที่ทำการสอนต่อเนื่องจากระดับประดับประถมศึกษา และวิชาเสริม และหรือ วิชาเลือก ที่มีความหลากหลายมากขึ้น (รายละเอียดในส่วนถัดไป: วิชาเลือกและวิชาพิเศษ) นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ยังมีวิชาทักษะการสนทนาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) เป็นการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำการพูดสาธารณะและการนำเสนอได้อย่างมั่นใจ

หนังสือเรียนที่ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 6 ถึง 8) มีดังนี้ Pre-Algebra, Algebra and Geometry โดย Glencoe, Integrated iScience, Green and Blue โดย McGraw-Hill, Literature โดย Glencoe และ Grammar โดย Heinle.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9 ถึง 12) ของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการพัฒนาทักษะการใช้คำศัพท์ (Vocabulary) และโครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) ระดับสูง โดยใช้หนังสือตำราต่างๆ และ นิยายวรรณกรรม เป็นแหล่งการอ่าน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนและความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแต่ละปีการศึกษา จะมีเนื้อหาวิชาที่ตรงกับสายการศึกษา (คล้ายกับการเลือกสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์ ของโรงเรียนไทย) ที่นักเรียนแต่ละคนต้องการ โดยทางโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ได้เคยจัดการสอนสายวิทย์-คณิต (Math-Science) และสายศิลป์-คำนวณ (English-Math) โดยสายวิทย์-คณิต ประกอบด้วย วิชาพีชคณิต 2 และวิชาชีววิทยา สำหรับชั้นมัธยม 4 (เกรด 10), วิชาพื้นฐานแคลคูลัส (Advanced Math a.k.a. Pre-calculus) และวิชาเคมี สำหรับชั้นมัธยม 5 (เกรด 11), และวิชาแคลคูลัส และวิชาฟิสิกส์ สำหรับชั้นมัธยม 6 (เกรด 12). ส่วนสายศิลป์-คำนวณ สอนวิชาสถิติ แทนที่วิชาพื้นฐานแคลคูลัส วิชาคณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Business Math) แทนที่วิชาแคลคูลัส และวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) แทนที่วิชาฟิสิกส์ นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ยังมีวิชาทักษะการสนทนาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) เป็นการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำการพูดสาธารณะและการนำเสนอได้อย่างมั่นใจ

หนังสือเรียนที่ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9 ถึง 12) มี Algebra 2 โดย Glencoe, Advanced Mathematics (Pre-Calc) โดย Glencoe, Statistics โดย Cengage, Calculus โดย McDougal-Littell, Business Math โดย McGraw-Hill, Biology โดย Glencoe, Chemistry โดย Glencoe, Principles of Physics โดย Thompson Books, Global (Environmental) Science โดย Kendall Hunt และ Literature โดย Glencoe, พร้อมกับหนังสือนิยายต่างๆ

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey