ค่าเล่าเรียน

กรุณาติดต่อสำนักงานโรงเรียน โทร 02-525-1302
หรืออีเมล์มาที่ globalenglishschool@gmail.com
พร้อมกับคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนและดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการสมัครได้ที่ การสมัครเข้าเรียน
ด้านล่างคือรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว)10,000 บาท
ค่าอุปกรณ์ (ชำระครั้งเดียว) 2,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุต่อปี (เบิกได้ 10,000 บาท ส่วนเกินผู้ปกครองจ่ายเอง) 450 บาท
ค่าเลี้ยงดู (1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ) 9,900 บาท
ค่าเลี้ยงดู (อายุ 2 ขวบขึ้นไป) 9,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันและของว่าง 3,500 บาท

ระเบียบการของชั้นเตรียมอนุบาล

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องนำมาด้วย
- นม (นำมาทุกวันที่เรียน)
- แป้ง สบู่ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน
- ชุดนอนและชุดสำรอง อย่างละ 1 ชุด
- ผ้าปูเตียงเด็ก, ผ้าห่ม และหมอนเด็ก

สิ่งที่ทางโรงเรียนเตรียมให้
- เตียงนอนสำหรับเด็กเล็ก
- ถาดอาหาร, ช้อนส้อม
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ และผลไม้
- อาหารว่าง 1 มื้อ และน้ำผลไม้

การแต่งกาย
- แต่งเครื่องแบบนักเรียน

หมายเหตุ
- อุปกรณ์ของนักเรียนทุกอย่างให้เขียนชื่อกำกับเสมอ
- ผ้าขนหนู ผ้าห่ม และหมอน จะคืนทุกเย็นวันศุกร์ และให้ผู้ปกครองนำกลับมาให้ในวันจันทร์
- ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าเล่าเรียน:

ค่าเล่าเรียนเป็นอัตราคงที่ตามระดับชั้น ค่าเล่าเรียนรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด อุปกรณ์ในห้องเรียน สมุดงานและตำราเรียน วัสดุอุปกรณ์สำหรับวิชาพิเศษและวิชาเลือก อาหารกลางวัน ประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาทต่อเคส)
ค่าสำเร็จการศึกษาและทัศนศึกษาไม่รวมในค่าเล่าเรียนส่วนนี้

ค่าเล่าเรียนต่อเทอมต่อปี
ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 – 3132,250 บาท264,500 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4132,800 บาท265,600 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5133,350 บาท266,700 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6134,450 บาท268,900 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 – 3143,200 บาท286,400 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 – 6154,200 บาท308,400 บาท

นโยบายการคืนเงินค่าเล่าเรียนให้สิทธิ์การคืนเงินบางส่วนในกรณีที่นักเรียนขอลาออก การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่นักเรียนเริ่มเรียนไปแล้ว ค่าเล่าเรียนจะถูกหักออกจากจำนวนเงินคืนโดยอัตโนมัติ

การหักค่าเล่าเรียน:

วันที่เริ่มเรียน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่จะได้รับคืน จากทั้งหมด
1 – 30 วัน75 %
30 - 60 วัน60 %
60 - 90 วัน45 %
90 - 120 วัน30 %
มากกว่า 120 วัน 0%

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ค่าทดสอบแรกเข้า เป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ต้องชำระก่อนการทดสอบ ท่านผู้ปกครองจะได้รับทราบผลของการทดสอบและข้อมูลเกี่ยวกับที่ว่างของชั้นเรียนก่อนการลงทะเบียน
ในกรณีที่นักเรียนสมัครและทดสอบวัดความรู้แล้วแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับนักเรียนในชั้นนั้นทางโรงเรียน
จะลงชื่อไว้ก่อน เพื่อรอการเรียกตัว โดยจะโทรติดต่อกลับไปทันทีเมื่อมีที่ว่าง

ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียวเมื่อทางโรงเรียนรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนในชั้นเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้
(ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ไม่มีการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น)

ค่าใช้จ่าย
ค่าสอบภาษาอังกฤษ3,000 บาท
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่150,000 บาท
ค่าค่าย30,000 บาท

ค่ารับประกาศนียบัตร

(สามารถรับเงินคืนได้ถ้าแจ้งลาออกก่อนวันที่ 30 มกราคม)

ชั้นอนุบาล 3  รวมค่าเช่าชุดและหมวก นักเรียนจะได้รับ พู่ประจำปี, ช่อดอกไม้ติดอก, ภาพถ่ายเดี่ยว 1 รูป, ภาพหมู่ 1 รูป ขนาดจัมโบ้ และประกาศนียบัตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมค่าเช่าชุด นักเรียนจะได้รับ หมวก, พู่และสายสะพายประจำปี, ประกาศนียบัตร, ปกประกาศนียบัตร และสายเกียรตินิยม

ค่ารับประกาศนียบัตรค่าใช้จ่าย
ระดับชั้นอนุบาล 3900 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62,000 บาท

ESL Fee

ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ESL การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ มี 2 ประเภท คือ
CAS - วิชาหลักภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 60% ต้องเรียนเสริม
ELW - เรียนเสริมการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน และดูแลจุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน Grade 1 – 12 เรียนเสริม และจะมีการทดสอบวัดความรู้ ภายหลังจากการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียนจะต้องเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายต้องชำระแยกจากค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอม

ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ESL Fee)ค่าใช้จ่าย
English Language Workshop (ELW)19,000 บาท
Content Area Support (CAS)19,000 บาท

ค่าเรียนเพิ่มเติมและค่าบริการรถโรงเรียน

กิจกรรมหลังเลิกเรียน  เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.40 –00 ท่านผู้ปกครองเลือกลงเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามอัตราที่กำหนดไว้ กิจกรรมที่จัดให้นักเรียน เช่น เทควันโด, ภาษาจีนฯลฯ

บริการรถโรงเรียน  ทางโรงเรียนจัดรถตู้ปรับอากาศไว้บริการตามเส้นทางที่เปิด ท่านผู้ปกครองเลือกใช้บริการได้ ค่าใช้จ่าย คิดตามอัตราและระยะทาง

ค่าบริการอื่นๆค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลังเลิกเรียนสามารถลงเลือกเรียนตามความสนใจ
บริการรถโรงเรียนมีรถตู้ปรับอากาศบริการตามระยะทางที่เปิด ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561/2562

ทางเลือกนี้แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 3 งวด การชำระค่าเล่าเรียนไม่รวมค่าเล่าเรียนอื่น ๆ เช่น ESL และค่ารับประกาศนียบัตร

ค่าใช้จ่ายชำระวันที่
งวดที่ 1วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561
งวดที่ 2วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2561
ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
งวดที่ 1132,250 บาท
งวดที่ 2132,250 บาท
รวมค่าชำระ264,500 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
งวดที่ 1132,800 บาท
งวดที่ 2132,800 บาท
รวมค่าชำระ265,600 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งวดที่ 1133,350 บาท
งวดที่ 2133,350 บาท
รวมค่าชำระ266,700 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งวดที่ 1134,450 บาท
งวดที่ 2134,450 บาท
รวมค่าชำระ268,900 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3
งวดที่ 1143,200 บาท
งวดที่ 2143,200 บาท
รวมค่าชำระ286,400 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 - 6
งวดที่ 1154,200 บาท
งวดที่ 2154,200 บาท
รวมค่าชำระ308,400 บาท

ชำระเงินผ่านธนาคาร

สาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพนนทบุรีโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา140-0-89888-6
ธนาคารกสิกรไทยนนทบุรีโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา007-8-56964-6

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!