ค่าเล่าเรียน

กรุณาติดต่อสำนักงานโรงเรียน โทร 02-525-1302
หรืออีเมลมาที่ info@gesthailand.com
พร้อมกับคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนและดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการสมัครได้ที่ การสมัครเข้าเรียน
ด้านล่างคือรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน
ค่าพัฒนาโรงเรียน (ชำระครั้งเดียว)10,000 บาท
ค่าอุปกรณ์ (ชำระครั้งเดียว) 5,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุต่อปี (เบิกได้ 10,000 บาท ส่วนเกินผู้ปกครองจ่ายเอง) 450 บาท
ค่าเลี้ยงดู (1 ขวบครึ่ง 7 เดือน - 2 ขวบ) 17,000 บาท
ค่าเลี้ยงดู (อายุ 2 ขวบขึ้นไป) 15,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันและของว่าง 4,500 บาทต่อเดือน

ระเบียบการของชั้นเตรียมอนุบาล

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องนำมาด้วย
- นม (นำมาทุกวันที่เรียน)
- แป้ง สบู่ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน
- ชุดนอนและชุดสำรอง อย่างละ 1 ชุด
- ผ้าปูเตียงเด็ก, ผ้าห่ม และหมอนเด็ก

สิ่งที่ทางโรงเรียนเตรียมให้
- เตียงนอนสำหรับเด็กเล็ก
- ถาดอาหาร, ช้อนส้อม
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ และผลไม้
- อาหารว่าง 1 มื้อ และน้ำผลไม้

การแต่งกาย
- แต่งเครื่องแบบนักเรียน

หมายเหตุ
- อุปกรณ์ของนักเรียนทุกอย่างให้เขียนชื่อกำกับเสมอ
- ผ้าขนหนู ผ้าห่ม และหมอน จะคืนทุกเย็นวันศุกร์ และให้ผู้ปกครองนำกลับมาให้ในวันจันทร์
- ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าเล่าเรียน:

ค่าเล่าเรียนนั้นมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น โดยรวมถึงอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนต่างๆเช่น หนังสือ สมุด ตำราเรียน เครื่องมือสำหรับวิชาพิเศษและวิชาเลือกต่างๆ อาหารกลางวัน การประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองถึง 10,000 บาทต่อกรณี) ยกเว้นค่ารถโรงเรียน ค่าธรรมเนียมพิธีสำเร็จการศึกษา ค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียน และค่ากิจกรรมทัศนศึกษาต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนดังกล่าว

ค่าเล่าเรียนต่อเทอมต่อปี
ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 – 3144,500 บาท289,000 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4151,000 บาท302,000 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5151,500 บาท303,000 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6155,000 บาท310,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 – 3164,000 บาท328,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 – 6176,000 บาท352,000 บาท

กำหนดการชำระ เทอม 1 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายนของทุกปี, เทอม 2ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคมของทุกปี

การหักค่าเล่าเรียน:

วันที่เริ่มเรียน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่จะได้รับคืน จากรายปี
1 – 30 วัน75 %
31 - 60 วัน60 %
61 - 90 วัน45 %
91 - 120 วัน30 %
มากกว่า 120 วัน 0%

การคืนเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ลาออกมีรายละเอียดดังนี้
การหักค่าดำเนินการ แจ้งลาออกไม่ว่ากรณีใดๆ หักค่าดำเนินการ 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ค่าทดสอบแรกเข้า เป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องชำระก่อนการทดสอบ ผู้ปกครองจะได้รับทราบผลการทดสอบและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนที่ว่างของชั้นเรียนก่อนการลงทะเบียน ในกรณีที่นักเรียนสมัครและทดสอบวัดความรู้แล้วแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับนักเรียนในระดับชั้นนั้นๆ ทางโรงเรียนจะทำการลงชื่อไว้ก่อนเพื่อรอการเรียกตัว และจะโทรติดต่อกลับไปทันทีเมื่อมีที่ว่าง

ค่าพัฒนาโรงเรียนและค่ากิจกรรม ชำระครั้งเดียวเมื่อทางโรงเรียนรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนในชั้นเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้ (ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี)

ค่าใช้จ่าย
ค่าสอบภาษาอังกฤษ4,000 บาท
ค่าพัฒนาโรงเรียน150,000 บาท
ค่ากิจกรรม30,000 บาท

ค่ารับประกาศนียบัตร

ค่ารับประกาศนียบัตร (สามารถรับเงินคืนได้ถ้าแจ้งลาออกก่อนวันที่ 30 มกราคม) ชั้นอนุบาล 3  รวมค่าเช่าชุดและหมวก นักเรียนจะได้รับ พู่ประจำปี, ช่อดอกไม้ติดอก, ภาพถ่ายเดี่ยว 1 รูป  ภาพหมู่ 1 รูป ขนาดจัมโบ้,และประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมค่า เช่าชุด นักเรียนจะได้รับ หมวก, พู่และสายสะพายประจำปี, ประกาศนียบัตร, ปกประกาศนียบัตร, สายเกียรตินิยม

ค่ารับประกาศนียบัตรค่าใช้จ่าย
ระดับชั้นอนุบาล 31,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 63,000 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ

ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษใช้เฉพาะกับนักเรียนที่เรียน EI และ RI ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตร และจะมีการทดสอบวัดความรู้ ภายหลังจากการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียนจะต้องเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายชำระแยกจากค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอม ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ไม่มีการเสียค่าเรียนเสริมนี้ ค่าเรียนเสริมนี้จะไม่ได้รวมอยู่ในค่าเทอม

ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ESL Fee)ค่าใช้จ่าย
English Intervention (EI)25,000 บาท/ภาคการศึกษา
Reading Intervention (RI)30,000 บาท/ปี

ค่าเรียนเพิ่มเติมและค่าบริการรถโรงเรียน

กิจกรรมหลังเลิกเรียน  เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.40 – 18.00น. ท่านผู้ปกครองเลือกลงเรียนตามวัน เวลาที่กำหนดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามอัตราที่กำหนดไว้ กิจกรรมที่จัดให้นักเรียน เช่น เทควันโด, ภาษาจีนฯลฯ สามารถสมัครได้ที่ออฟฟิศ บริการรถโรงเรียน  ทางโรงเรียนจัดรถตู้ปรับอากาศไว้บริการตามเส้นทางที่เปิด ท่านผู้ปกครองเลือกใช้บริการได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามอัตราและระยะทาง

ค่าบริการอื่นๆค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลังเลิกเรียนสามารถลงเลือกเรียนตามความสนใจ
บริการรถโรงเรียนมีรถตู้ปรับอากาศบริการตามระยะทางที่เปิด ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ

ชำระเงินผ่านธนาคาร

สาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพนนทบุรีโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา140-0-89888-6
ธนาคารกสิกรไทยนนทบุรีโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา007-8-56964-6

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey